torsdag 13 februari 2014

Vägar till ett bättre assistansbolag

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, vanligtvis förkortat till LSS, trädde i kraft den 1 januari 1994. 

Det unika med lagen var att den samlade 10 insatser för personer med funktionsnedsättning under ett och samma ramverk.

LSS är en så kallad "rättighetslag" och ger under vissa förutsättningar personer med funktionsnedsättning rätt till olika insatser för stöd och service.

Målsättningen
Målsättningen med lagen är att främja delaktighet i samhällslivet och jämlikhet i levnadsvillkor och på det hela taget att den enskilde individen får möjlighet att leva som andra.

I och med LSS är också individen fri att välja vilken assistansanordnare som sköter ansvaret för den personliga assistansen. Något som låter bra i teorin, men som i praktiken är mindre enkelt att genomföra.

För precis som nämnt är LSS en rättighetslag vilket innebär att den är frivillig för individen att praktisera och bygger på att den enskilde själv ansöker om vård, bistånd eller insatser. Dilemmat med detta är att för ett barn, en individ med utvecklingsstörning eller demens så kan det vara svårt, för att inte säga omöjligt, att själv kräva sina rättigheter - och man är då utlämnad till sina anhörigas välvilja att hitta ett bra assistansbolag.Missnöje med sitt assistansbolag
Nu är inte heller detta ett generellt problem. Men det är i alla lägen viktigt att lyfta fram individens rätt att välja själv, och här tror jag det finns aspekter som går att förbättra.  Exempelvis finns det undersökningar
som pekar på att ett flertal funktionshindrade är mer eller mindre missnöjda med sina assistansbolag.

(Siffror visade att 36% av femhundra tillfrågade brukade svarade att de "ofta kände ett missnöje med hur deras assistansbolag skötte den personliga assistansen".)

Och som därför gärna skulle byta till en annan anordnare. Men som, för att de inte vet hur de ska gå tillväga - och knappast kan fråga personalen på sitt befintliga assistansbolag - blir kvar i samma missnöje, år efter år.

Följdfrågan blir förstås om det finns något enkelt sätt att byta assistansbolag på?
Och ja, det finns det faktiskt. Om man tar kontakt med en assistansförmedling, såsom assistansformedlaren.se. Detta är just en förmedling av tjänster, vilket innebär att den fungerar som en mellanhand mellan den som är i behov av assistans - och assistansbolaget.Ur brukarperspektivet finns det flera positiva saker med att använda en assistansförmedling. Dels är det enkelt. Man lämnar bara sina kontaktuppgifter och önskemål, exempelvis i ett formulär på assistansförmedlingens hemsida, och sedan är det upp till förmedlingen att ta fram relevanta förslag på assistansbolag.

Om det skulle visa sig att man blir intresserad av något förslag - ja, då får man även hjälp med att boka ett möte med assistansbolaget, och eventuellt allt annat som kan uppkomma om man i slutändan bestämmer sig för byta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar